Přehled výukových programů

Přehled a anotace všech dostupných i připravovaných výukových programů. Celé programy jsou k dispozici na stránce Kompletní podklady k programům, na dalších programech a modifikacích stále usilovně pracujeme ;-)

Zažij Svůj Domov

Anotace výukového programu

Obsahem programu jsou zážitkové aktivity realizované v přírodě, ve městě či ve škole. Jejich cílem je seznámit žáky s okolím školy a místní komunitou, vysvětlit přírodní zákonitosti a pravidla pobytu v přírodním prostředí. Žáci získají dovednosti v oblasti řešení neobvyklých či krizových situací či navigace a orientace v terénu. 

Program je koncipován jako součást školní výuky během 16 vyučovacích hodin. Doporučené časové rozvržení realizace ve školní výuce je do tří projektových dnů realizovaných po sobě s menším časovým odstupem. Program je však možné zařadit i po hodinových či dvouhodinových blocích v rámci školní výuky, případně formou celodenních bloků  jako náplň dalších školních či volnočasových aktivit. 

Programové bloky

Podklady k realizaci programu (odkaz na externí úložiště)

Kontaktujte nás pro podrobnější informace

Digitální les

Anotace výukového programu

Obsahem programu jsou zážitkové aktivity realizované v přírodě, ve městě a ve škole, které využívají práci s digitálními technologiemi. Jejich cílem je seznámit účastníky s okolím školy, vysvětlit přírodní zákonitosti či pravidla pobytu v přírodním prostředí. Program aktivně propojuje témata zahrnující pobyt a orientaci v přírodě (či jiném venkovním prostředí) s rozvojem digitálních kompetencí. Účastníci si osvojí dovednosti z oblasti řešení neobvyklých a krizových situací či navigace a orientace v terénu. To vše v kombinaci s rozvíjením zkušeností při využívání moderních digitálních pomůcek a technologií.

Program je koncipován jako součást školní výuky během 16 vyučovacích hodin. Doporučené časové rozvržení realizace ve školní výuce je do tří projektových dnů, realizovaných po sobě s menším časovým odstupem. Program je však možné realizovat i jako hodinové či dvouhodinové bloky v rámci školní výuky, případně formou celodenních bloků jako součást náplně dalších školních či volnočasových aktivit.

Program je určen i pro realizaci s účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Pro účely programu pojmem SVP rozumíme účastníky se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním  znevýhodněním. Pro tyto skupiny skupiny byl program také ověřen. Případné modifikace aktivit pro účastníky SVP jsou uvedeny v popisu jednotlivých aktivit.

Programové bloky

Podklady k realizaci programu (odkaz na externí úložiště) 

Kontaktujte nás pro podrobnější informace

Dobrodružina

Anotace výukového programu

Dobrodružina je program navržený pro celoroční realizaci v podobě kroužku, náplně školní družiny či nepovinného předmětu. Program lze však s výhodou využít i jako náplň dlouhodobého pobytu v přírodě pořádaného organizací formálního či neformálního vzdělávání (např. tábor, soustředění, škola v přírodě). Obsahově kombinuje témata předchozích programů a přidává prvky survivalu. V našem pojetí výrazem „Survival“ rozumíme outdoorovou hru nebo závod (zpravidla s orientačními prvky), které kombinují více outdoorových sportů s řešením problémů a plněním úkolů v terénu. Problémy či úkoly mohou být mentální (šifra, znalostní kvíz), fyzické (dosažení určitého bodu předepsaným způsobem) či kombinované (zjisti, kam máš běžet / jet / plavat, a podle mapy se tam co nejrychleji přeprav). 

Z pohledu situací, do kterých se účastníci Dobrodružiny dostávají, jsou aktivity řazeny dle prostředí fyzického (domov/město/příroda) a sociálního (problém řeším sám/ve skupině).

Tematické bloky

Podklady k realizaci programu (odkaz na externí úložiště) 

Kontaktujte nás pro podrobnější informace

Sportovní orienťák

Anotace programu

Program Sportovní orienťák je složen z více modulů, které lze libovolně kombinovat. Celý program zahrnuje vytvoření mapových podkladů pro vaši potřebu, seznámení žáků se základními principy orientačního běhu, mapovými značkami a dalšími pomůckami, nácvik orientace podle mapy nebo uspořádání školního závodu. Součástí může být i proškolení pedagogů na úroveň, která umožní škole dále organizovat podobné aktivity vlastními silami.

Program můžeme kompletně zajistit pomůckami, tj. mapy, buzoly, kontroly s lampiony, elektronická časomíra, atd.

Samostatně lze realizovat následující moduly:

Kontaktujte nás pro podrobnější informace